Bộ Y tế : Đồng tính không phải bệnh và không thể chữa!